Nowy lokal na Szlaku!
2023-09-19
„ROZKŁAD JAZDY” XIV WEEKENDU KULINARNEGO
2023-09-25

KONKURSY XIV WEEKENDU KULINARNEGO

Weekend Kulinarny to nie tylko okazja do odwiedzenia nowych, ciekawych miejsc z pyszną kuchnią i klimatycznym wystrojem.

 

W tym roku, aby wyrazić wdzięczność za odwiedzanie i wspieranie gdyńskiej gastronomii, przygotowaliśmy aż dwa konkursy dla uczestników
XIV Weekendu Kulinarnego!

 

Poniżej przedstawiamy nagrody, które można uzyskać w tegorocznych konkursach:

 

 

REGULAMIN KONKURSU

 • Organizatorem Konkursu „RAJD PO RESTAURACJACH” oraz Konkursu Instagram jest Agencja Rozwoju Gdyni Sp. z o. o., z siedzibą w Gdyni przy ul. Armii Krajowej 24, 81-372 Gdynia.
 • Konkursy odbywają się zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu („Regulamin”) oraz obowiązującymi przepisami prawa polskiego.
 • Adresem elektronicznym Konkursu jest kulinarnagdynia.pl i kulinarna@arg.gdynia.pl
 • Konkursy trwają od 28.09.2023 roku do 02.10.2023 roku – do godz. 20:00.
 • Aby wziąć udział w konkursie „RAJD PO RESTAURACJACH” należy w dniach 28 września 2023 roku – 01 października 2023 roku zakupić danie w ramach Happy Hours – Rajdu po restauracjach. Dokładne godziny znajdują się na stronie kulinarnagdynia.pl oraz na Facebooku „Szlaku Kulinarnego Centrum Gdyni”, a także w ulotkach informacyjnych dostępnych w restauracjach biorących udział w wydarzeniu.

Za zakup jednego dania z promocyjnej oferty uczestnik otrzymuje jedną naklejkę, różną dla każdej restauracji biorącej udział w wydarzeniu.

Po zebraniu trzech naklejek z trzech różnych restauracji należy je nakleić na kupon (dostępny w restauracjach oraz w recepcji Gdyńskiego  Centrum  Filmowego, pl. Grunwaldzki 2). Na kuponie należy umieścić imię, nazwisko, adres e-mail oraz numer telefonu.

Prawidłowo wypełniony Kupon z trzema naklejkami z trzech różnych restauracji bierze udział w Konkursie. (Kupon z dwiema lub trzema naklejkami z tej samej restauracji nie biorą udziału w Konkursie).

Kupony należy wrzucać do urny znajdującej się na recepcji Gdyńskiego Centrum Filmowego (GCF), plac Grunwaldzki 2, w  godzinach otwarcia, tj. pon-ndz godz. 10.00-21.00.

Można wrzucić dowolną ilość kuponów zgłoszeniowych.

Zwycięzcami konkursu będą 3 osoby z największą liczbą zgłoszeń.

Ogłoszenie wyników na największą liczbę zgłoszeń odbędzie się we wtorek 03.10.2023 roku.

 • Aby wziąć udział w Konkursie na Instagramie, należy opublikować na prywatnym profilu Uczestnika w serwisie Instagram własnoręcznie zrobione zdjęcie, prezentujące dowolną interpretację tegorocznego Rajdu Kulinarnego podczas XIV Weekendu Kulinarnego. Zdjęcie musi być opisane #kulinarnyrajdgdynia i oznaczone @kulinarnagdynia. Do zdjęcia może być dołączony komentarz tekstowy. Organizator wybierze trzy zdjęcia i nagrodzi każdego z ich autorów nagrodami ufundowanymi przez Organizatora oraz Partnerów XIV Weekendu Kulinarnego

Zwycięzcy zostaną powiadomieni o swojej wygranej do dnia 04.10.2023 w prywatnej wiadomości przesłanej w serwisie Instagram. Warunkiem otrzymania nagrody jest przesłanie do dnia 06.10.2023 prywatnej wiadomości zwrotnej, w której znajdzie się imię i nazwisko zwycięzcy oraz adres korespondencyjny (ulica, numer domu, kod pocztowy, miejscowość).

Organizator zastrzega sobie prawo do nie argumentowania wyboru zdjęć. Prawidłowe wykonanie Zadania Konkursowego jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika postanowień Regulaminu. Zadanie Konkursowe stanowi przejaw indywidualnej i oryginalnej twórczości Uczestnika, Uczestnik dysponuje wszelkimi prawami do składanej pracy i nie są one w żaden sposób ograniczone ani obciążone na rzecz osób trzecich. Zadanie Konkursowe przedstawia wyłącznie osobę Uczestnika i wyraża on zgodę na rozpowszechnianie jego wizerunku do celów związanych z Konkursem. W przypadku, gdy Zadanie Konkursowe zawiera wizerunki innych osób, udzieliły one Uczestnikowi wyraźnej zgody na korzystanie z ich wizerunku do celów związanych z Konkursem. Korzystanie z Zadania Konkursowego zgodnie z Regulaminem Konkursu nie zagrozi, nie naruszy niczyich praw, dóbr, tajemnicy chronionej prawem

 • W Konkursach mogą brać udział osoby pełnoletnie. Osoby niepełnoletnie będą mogły uczestniczyć w Konkursie tylko pod warunkiem przedłożenia Organizatorowi pisemnej zgody przedstawiciela ustawowego na wzięcie udziału w Konkursie.
 • W Konkursach nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora Konkursu oraz członkowie ich rodzin do drugiego stopnia pokrewieństwa oraz pracownicy restauracji biorących udział w wydarzeniu.
 • Uczestnicy Konkursów są zobowiązani do podania swoich prawdziwych danych kontaktowych.

Nagrodami w Konkursie – Instagram są:

I Miejsce: Voucher do kawiarni Kosmos o wartości 150 zł

II Miejsce: Voucher do kawiarni Kosmos o wartości 100 zł

III Miejsce: Voucher do kawiarni Kosmos o wartości 50 zł

Nagrodami w konkursie na największą liczbę zgłoszeń są:

I Miejsce:  Voucher do restauracji Starowiejska Bistro o wartości 200 zł

II Miejsce: Voucher do restauracji Starowiejska Bistro o wartości 150 zł

III Miejsce: Voucher do restauracji Starowiejska Bistro o wartości 100 zł

 

Nagrody zostaną przekazane osobiście w siedzibie biura projektów Agencji Rozwoju Gdyni w biurze projektów przy Placu Grunwaldzkim 2/0.01.

 

 • Każdy ze zwycięzców konkursu wyraża zgodę na opublikowanie jego imienia oraz nazwiska na stronach serwisu kulinarnagdynia.pl oraz w zainteresowanych mediach.
 • Udział w imprezie jest równocześnie zgodą na przetwarzanie przez Agencję Rozwoju Gdyni Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą przy ul. Armii Krajowej 24, 81-372 Gdynia oraz media rejestrujące wydarzenie, danych osobowych w postaci wizerunku zarejestrowanego na zdjęciach i filmach wykonanych podczas konkursu oraz nieodpłatne wykorzystanie przez Agencję Rozwoju Gdyni oraz media wizerunku poprzez umieszczenie tych zdjęć i filmów w mediach, na stronach internetowych i profilach prowadzonych na portalach społecznościowych, wyłącznie do celów promocji imprezy, zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. (tekst jednolity Dz. U. z 2017r., poz. 880 z póz. zm).
 • W przypadku braku możliwości skontaktowania się ze zwycięzcą lub nie spełnienia przez niego wymogów podanych w punktach niniejszego Regulaminu, lista uczestników ulegnie zmianie, nagroda zostanie przyznana kolejnemu Uczestnikowi z listy 5 uczestników II etapu spełniającemu warunki Konkursu. Nagroda za miejsce, które nie zostało przyznane przejdzie do dyspozycji organizatora.
 • Podanie nieprawdziwych lub niekompletnych danych (imienia, nazwiska i adresu zamieszkania) będzie stanowić przyczynę odmowy wydania Uczestnikowi nagrody w przypadku wygranej. Nagrody nie podlegają zamianie na ich równowartość pieniężną.
 • Nagroda może zostać przyznana jedynie osobie, która spełni wszystkie warunki Konkursu. Uczestnikowi Konkursu przysługuje tylko jedna nagroda.
 • Nagrody nie odebrane w ciągu 60 dni przechodzą do dyspozycji organizatora konkursu.

 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • Prawo do składania reklamacji, w zakresie niezgodności przeprowadzenia akcji z niniejszym Regulaminem, służy każdemu uczestnikowi w ciągu 7 dni od daty zakończenia akcji.
 • Reklamacja dopuszczalna jest w formie pisemnej zastrzeżonej pod rygorem nieważności skierowanej na adres: Agencja Rozwoju Gdyni Sp. z o.o. ul. Armii Krajowej 24, 81-372 Gdynia. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Organizatora w ciągu 30 dni od otrzymania.
 • Powiadomienie o rozstrzygnięciu nastąpi pocztą elektroniczną, na adres podany przez Uczestnika.
 • Niniejszy Regulamin stanowi jedyny dokument określający zasady Konkursu i jest udostępniony wszystkim potencjalnym Uczestnikom Konkursu na stronach internetowych : kulinarnagdynia.pl
 • Uczestnicy Konkursów wyrażają zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Organizatora, w celu realizacji obowiązków wynikających z przeprowadzenia Konkursu. Uczestnik może w każdej chwili uzyskać dostęp do swoich danych osobowych i żądać ich poprawienia, zmiany lub usunięcia.
 • Na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów ustawy o ochronie danych osobowych Uczestnik Konkursu ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawienia lub usunięcia.
 • Agencja Rozwoju Gdyni Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za skuteczność realizacji połączeń Internetowych.
 • Zgłaszając udział w Konkursie i biorąc w nim udział Uczestnik, jego rodzic bądź opiekun podporządkowuje się postanowieniom Regulaminu Konkursu i wyraża zgodę na jego treść.
 • Postanowienia Regulaminu są wyłączną podstawą prowadzenia Konkursu, a ich wykładnia i interpretacja należy wyłącznie do Organizatora Konkursu.

 

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż:

 1. Administratorem danych osobowych uczestników konkursu jest Agencja Rozwoju Gdyni Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą przy ul. Armii Krajowej 24, 81-372 Gdynia;
 2. Dane osobowe uczestników konkursu przetwarzane będą na potrzeby realizacji konkursu, a nadto w zakresie przetwarzania wizerunku uczestników konkursu na potrzeby promocji imprezy „Kulinarna Świętojańska” organizowanej przez Administratora, tj.  na podstawie art. 6 ust 1 pkt a) b) i f)  ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
 3. Podanie przez uczestników konkursów danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa udostępnienia danych jest równoznaczna z brakiem możliwości udziału w konkursie.
 4. Podane przez uczestników konkursów dane osobowe będą udostępniane następującym odbiorcom: podmiotom upoważnionym na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, Gminie Miasta Gdyni, dane osobowe w postaci wizerunku uczestników konkursów zarejestrowanego na zdjęciach i filmach wykonanych podczas konkursu będą udostępniane na stronie internetowej Administratora oraz profilu Administratora prowadzonym na portalu społecznościowym Facebook
 5. Podane przez uczestników konkursów dane osobowe będą przekazywane do państw trzecich zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych portalu społecznościowego Facebook.
 6. Uczestnicy konkursów mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 7. Uczestnicy konkursów mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają, iż przetwarzanie danych osobowych ich dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 8. Dane osobowe uczestników konkursów będą przechowywane przez okres realizacji konkursu, dane osobowe w postaci wizerunku zarejestrowanego na zdjęciach i filmach wykonanych podczas trwania konkursu będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody przez uczestnika konkursu.
 9. Dane osobowe uczestników konkursów nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

 

 

 

 

PODOBNE WPISY