Aktualności

Regulamin Konkursu

Regulamin Konkursu na Gdyński Przysmak – Gdyński Chleb:

 1. Organizatorem Konkursu "KONKURS NA GDYŃSKI PRZYSMAK – GDYŃSKI CHLEB" jest Agencja Rozwoju Gdyni Sp. z o.o., z siedzibą w Gdyni przy ul. Armii Krajowej 24, 81-372 Gdynia.
 2. Konkurs odbywa się zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu („Regulamin") oraz obowiązującymi przepisami prawa polskiego.
 3. Adresem elektronicznym Konkursu jest www.kulinarnagdynia.pl i projekty@arg.gdynia.pl
 4. Konkurs trwa od 01.07.2016 roku do 04.09.2016 roku.
 5. Konkurs podzielony jest na II etapy.
 1. W pierwszym etapie uczestnicy konkursu prześlą proponowane przepisy. Termin nadsyłania przepisów 01.07.2016 - 15.08.2016. Następnie w dniach 16.08.2014 - 19.08.2016 Komisja Konkursowa Organizatora wyłoni 5 osób, które nadeślą najciekawsze pomysły - przepisy na przygotowanie „Gdyńskiego Przysmaku - Gdyńskiego Chleba” wraz ze zdjęciem.
 2. Podczas II etapu 5 uczestników konkursu na „Gdyński przysmak – Gdyński Chleb” z uzyskaną największą liczbą punktów przygotuje chleb zgodnie z nadesłanym przepisem oraz zaprezentuje go podczas wydarzenia „Weekend Kulinarny” dnia 03.09.2016. Uczestnicy wydarzenia „Weekend Kulinarny” wybiorą najlepszy przepis drogą głosowania. Każdy z chętnych uczestników będzie miał możliwość degustacji przygotowanych chlebów i zagłosowania na wybrany.
 1. Aby wziąć udział w konkursie należy przesłać autorski przepis wraz ze zdjęciem drogą elektroniczną, na adres projekty@arg.gdynia.pl, lub do siedziby biura projektów Organizatora – Agencji Rozwoju
  Gdyni Sp. z o.o. przy Placu Grunwaldzkim 2/001. Decyduje data wpłynięcia do siedziby organizatora.
 2. Przepisy na Gdyński Chleb wraz ze zdjęciem będą oceniane przez Komisję Konkursową. Przepis oraz zdjęcie muszą być autorstwa Uczestnika Konkursu, zabronione jest kopiowanie zdjęć i przepisów innych osób nie posiadając do nich praw.
 3. Inauguracja zwycięzców, oraz upublicznienie listy laureatów odbędzie się w niedzielę 04.09.2016, na Placu Grunwaldzkim w Gdyni podczas 2 dnia Weekendu Kulinarnego, oraz na stronie Konkursu www.kulinarnagdynia.pl.
 4. Wysłanie przepisów i fotografii jest równoznaczne ze zgodą na ich publikacje, oraz wykorzystywanie do celów informacyjnych i marketingowych, w tym na stronie Internetowej www.gdynia.pl, www.kulinarnagdynia.pl, www.gdyniaturystyczna.pl, Ratuszu oraz w innych mediach zainteresowanych relacjami z Konkursu na Gdyński Przysmak.
 5. Wysłanie przepisów i fotografii jest równoznaczne ze zgodą na ich nieodpłatne przekazanie do restauracji na Szlaku Kulinarnym Centrum Gdyni lub piekarni oraz  umieszczenie w menu i sprzedaż jako Gdyński Przysmak.
 6. W Konkursie mogą brać udział osoby pełnoletnie, posiadające obywatelstwo polskie, zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, nie prowadzące działalności gospodarczej. Osoby niepełnoletnie będą mogły uczestniczyć w Konkursie tylko pod warunkiem przedłożenia Organizatorowi pisemnej zgody przedstawiciela ustawowego na wzięcie udziału w Konkursie.
 7. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora Konkursu oraz członkowie ich rodzin do drugiego stopnia pokrewieństwa.
 8. Uczestnicy konkursu oświadczają, że nadesłane przez nich przepisy kulinarne nie naruszają praw autorskich i dobrych obyczajów.
 9. Uczestnicy Konkursu są zobowiązani do podania swoich prawdziwych danych kontaktowych.
 10. Nagrody zostaną przyznane 5 Uczestnikom Konkursu, których przepisy zdobędą największą liczbę głosów w II etapie.
 11. Nagrodami w Konkursie są:

I Miejsce: Rejs Szwecja w Jeden Dzień

II Miejsce: Voucher o wartości 400 zł do SPA w Instytucie Genesis

III Miejsce: Voucher do sklepu wnętrzarskiego o wartości 200 zł

IV Miejsce: Voucher do sklepu wnętrzarskiego o wartości 150 zł

V Miejsce: Voucher do sklepu wnętrzarskiego o wartości 100 zł

 1. Nagrody zostaną wręczone 04 września o godz. 14:00 w Gdynia Plac Grunwaldzki, lub będą do odebrania w siedzibie biura projektów Agencji Rozwoju Gdyni w biurze projektów przy

Pl. Grunwaldzkim 2/0.01 .

 1. Każdy ze zwycięzców konkursu wyraża zgodę na opublikowanie jego imienia oraz nazwiska na stronach serwisu www.kulinarnagdynia.pl oraz w zainteresowanych mediach.
 2. W przypadku braku możliwości skontaktowania się ze zwycięzcą lub nie spełnienia przez niego wymogów podanych w punkcie 8 niniejszego Regulaminu, lista uczestników ulegnie zmianie,  nagroda zostanie przyznana kolejnemu Uczestnikowi z listy 5 uczestników II etapu spełniającemu warunki Konkursu. Nagroda za miejsce, które nie zostało przyznane przejdzie do dyspozycji organizatora.
 3. Podanie nieprawdziwych lub niekompletnych danych (imienia, nazwiska i adresu zamieszkania) będzie stanowić przyczynę odmowy wydania Uczestnikowi nagrody w przypadku wygranej. Nagrody nie podlegają zamianie na ich równowartość pieniężną.
 4. Nagroda może zostać przyznana jedynie osobie, która spełni wszystkie warunki Konkursu. Uczestnikowi Konkursu przysługuje tylko jedna nagroda.
 5. Nagrody  nie odebrane w ciągu 60 dni przechodzą do dyspozycji organizatora konkursu.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Prawo do składania reklamacji, w zakresie niezgodności przeprowadzenia akcji z niniejszym Regulaminem, służy każdemu uczestnikowi w ciągu 7 dni od daty zakończenia akcji.
 2. Reklamacja dopuszczalna jest w formie pisemnej zastrzeżonej pod rygorem nieważności skierowanej na adres: Agencja Rozwoju Gdyni Sp. z o.o. ul. Armii Krajowej 24, 81-372 Gdynia. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Organizatora w ciągu 30 dni od otrzymania.
 3. Powiadomienie o rozstrzygnięciu nastąpi pocztą, na adres podany przez Uczestnika.
 4. Niniejszy Regulamin stanowi jedyny dokument określający zasady Konkursu i jest udostępniony wszystkim potencjalnym Uczestnikom Konkursu na stronach internetowych : www.kulinarnagdynia.pl
 5. Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Organizatora, w celu realizacji obowiązków wynikających z przeprowadzenia Konkursu. Uczestnik może w każdej chwili uzyskać dostęp do swoich danych osobowych i żądać ich poprawienia, zmiany lub usunięcia.
 6. Na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów ustawy o ochronie danych osobowych Uczestnik Konkursu ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawienia lub usunięcia.
 7. Agencja Rozwoju Gdyni Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za skuteczność realizacji połączeń Internetowych.
 8. Zgłaszając udział w Konkursie i biorąc w nim udział Uczestnik, jego rodzic bądź opiekun podporządkowuje się postanowieniom Regulaminu Konkursu i wyraża zgodę na jego treść.
 9. Postanowienia Regulaminu są wyłączną podstawą prowadzenia Konkursu, a ich wykładnia i interpretacja należy wyłącznie do Komisji Konkursowej

 

powrót
POLECAMY

 

 

 

 

 

2015 © Kulinarna Gdynia - All Rights Reserved

 

Powered by OmegaFramework

Prowadzisz Restauracje w Gdyni Skontaktuj Się z Nami