Aktualności

Rajd po restauracjach - Regulamin

 Regulamin Konkursu Rajd po restauracjach

 1. Organizatorem Konkursu "RAJD PO RESTAURACJACH" jest Agencja Rozwoju Gdyni Sp. z o.o., z siedzibą w Gdyni przy ul. Armii Krajowej 24, 81-372 Gdynia.
 2. Konkurs odbywa się zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu („Regulamin") oraz obowiązującymi przepisami prawa polskiego.
 3. Adresem elektronicznym Konkursu jest www.kulinarnagdynia.pl i projekty@arg.gdynia.pl
 4. Konkurs trwa od 02.09.2016 roku do 04.09.2016 roku.
 5. Aby wziąć udział w konkursie należy w dniach 2-4 września 2016 roku zakupić danie w ramach Happy Hours- Rajdu po restauracjach. Dokładne godziny znajdują się na stronie www.kulinarnagdynia.pl oraz na Facebooku „Szlaku Kulinarnego Centrum Gdyni”.
 6. Za zakup jednego dania uczestnik otrzymuje jedną naklejkę.
 7. Po zebraniu trzech naklejek należy je nakleić na kupon (dostępny w restauracjach oraz w Gdynia Info-Box). Kupon z trzema naklejkami z trzech różnych restauracji bierze udział w losowaniu. (Kupon z dwiema lub trzema naklejkami z tej samej restauracji nie biorą udziału w losowaniu).
 8. Można wrzucić dowolną ilość kuponów zgłoszeniowych.Skrzynka do wrzucania kuponów znajdować się będzie w InfoBox.
 9. Nagrody zostaną przyznane w dwóch kategoriach: losowanie oraz na największą liczbę zgłoszeń.
 10. Losowanie, oraz upublicznienie listy laureatów odbędzie się w niedzielę 04.09.2016, o godz. 15:00 na Placu Grunwaldzkim w Gdyni podczas 2 dnia Weekendu Kulinarnego, oraz na stronie Konkursu www.kulinarnagdynia.pl.
 11. Ogłoszenie wyników na największą liczbę zgłoszeń odbędzie się w poniedziałek 05.09.2016 roku.
 12. W Konkursie mogą brać udział osoby pełnoletnie. Osoby niepełnoletnie będą mogły uczestniczyć w Konkursie tylko pod warunkiem przedłożenia Organizatorowi pisemnej zgody przedstawiciela ustawowego na wzięcie udziału w Konkursie.
 13. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora Konkursu oraz członkowie ich rodzin do drugiego stopnia pokrewieństwa.
 14. Uczestnicy Konkursu są zobowiązani do podania swoich prawdziwych danych kontaktowych.
 15. Nagrodami w Konkursie – Losowanie są:

I Miejsce: Rejs : Szwecja w jeden dzień

II Miejsce: Voucher do sklepu wnętrzarskiego o wartości 200 zł

III Miejsce: Voucher do restauracji o wartości 150 zł.

Nagrodami w konkursie na największą liczbę zgłoszeń są:

I Miejsce: Voucher do sklepu wnętrzarskiego o wartości 300 zł

II Miejsce: Voucher do sklepu wnętrzarskiego o wartości 150 zł

III Miejsce: Voucher do restauracji o wartości 100 zł

16. Nagrody zostaną wręczone 04 września o godz. 15:00 w Gdynia Plac Grunwaldzki, lub będą do odebrania w siedzibie biura projektów Agencji Rozwoju              Gdyni w biurze projektów przy Pl. Grunwaldzkim 2/0.01 .

17. Każdy ze zwycięzców konkursu wyraża zgodę na opublikowanie jego imienia oraz nazwiska na stronach serwisu www.kulinarnagdynia.pl oraz w zainteresowanych mediach.

18. W przypadku braku możliwości skontaktowania się ze zwycięzcą lub nie spełnienia przez niego wymogów podanych w punkcie 8 niniejszego Regulaminu, lista uczestników ulegnie zmianie,  nagroda zostanie przyznana kolejnemu Uczestnikowi z listy 5 uczestników II etapu spełniającemu warunki Konkursu. Nagroda za miejsce, które nie zostało przyznane przejdzie do dyspozycji organizatora.

19. Podanie nieprawdziwych lub niekompletnych danych (imienia, nazwiska i adresu zamieszkania) będzie stanowić przyczynę odmowy wydania Uczestnikowi nagrody w przypadku wygranej. Nagrody nie podlegają zamianie na ich równowartość pieniężną.

20. Nagroda może zostać przyznana jedynie osobie, która spełni wszystkie warunki Konkursu. Uczestnikowi Konkursu przysługuje tylko jedna nagroda.

21. Nagrody  nie odebrane w ciągu 60 dni przechodzą do dyspozycji organizatora konkursu.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Prawo do składania reklamacji, w zakresie niezgodności przeprowadzenia akcji z niniejszym Regulaminem, służy każdemu uczestnikowi w ciągu 7 dni od daty zakończenia akcji.
 2. Reklamacja dopuszczalna jest w formie pisemnej zastrzeżonej pod rygorem nieważności skierowanej na adres: Agencja Rozwoju Gdyni Sp. z o.o. ul. Armii Krajowej 24, 81-372 Gdynia. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Organizatora w ciągu 30 dni od otrzymania.
 3. Powiadomienie o rozstrzygnięciu nastąpi pocztą, na adres podany przez Uczestnika.
 4. Niniejszy Regulamin stanowi jedyny dokument określający zasady Konkursu i jest udostępniony wszystkim potencjalnym Uczestnikom Konkursu na stronach internetowych : www.kulinarnagdynia.pl
 5. Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Organizatora, w celu realizacji obowiązków wynikających z przeprowadzenia Konkursu. Uczestnik może w każdej chwili uzyskać dostęp do swoich danych osobowych i żądać ich poprawienia, zmiany lub usunięcia.
 6. Na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów ustawy o ochronie danych osobowych Uczestnik Konkursu ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawienia lub usunięcia.
 7. Agencja Rozwoju Gdyni Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za skuteczność realizacji połączeń Internetowych.
 8. Zgłaszając udział w Konkursie i biorąc w nim udział Uczestnik, jego rodzic bądź opiekun podporządkowuje się postanowieniom Regulaminu Konkursu i wyraża zgodę na jego treść.
 9. Postanowienia Regulaminu są wyłączną podstawą prowadzenia Konkursu, a ich wykładnia i interpretacja należy wyłącznie do Komisji Konkursowej

 

 

powrót
POLECAMY

 

 

 

 

 

2015 © Kulinarna Gdynia - All Rights Reserved

 

Powered by OmegaFramework

Prowadzisz Restauracje w Gdyni Skontaktuj Się z Nami